Standardvilkår

 

Green Omega AS følger forbrukerombudets standardvilkår for netthandel

PARTENE

Selger er Green Omega AS, org.nr. 916 941 927, Torggata 14, 5200 OS, kundeservice@greenomega.no. Kjøper er den personen, eller bedrift, som er oppgitt ved bestilling.

PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet, skal kjøper ikke bære.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår ved bestilling, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen (til oppgitt adresse i Norge) med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ved tegning av abonnement på Algo-3 kan kjøper beholde første leveranse av gratis prøve. Frakt og ekspedisjonsgebyr vil ikke refunderes dersom abonnementet sies opp.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe ved mottak av varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen må derfor skje skriftlig (angrerettskjema eller e-post).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter siste leveranse er gjennomført. Sammen med leveransen skal selger levere standardisert angreskjema. Varer som er åpnet kan ikke returneres.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

SELGERS RETTIGHETER

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kroner 120 inkl mva. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Vår nettside bruker ulike skjema for å samle inn kontaktinformasjon (inkludert ditt navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse) slik at du kan foreta bestilling, be om informasjon og hjelp. Vi mottar og lagrer informasjon du oppgir på en sikker måte.

All informasjon du gir oss, inkludert gjennom mail, telefon eller annen kommunikasjon via vår kundeservice eller salgsavdeling, behandles som fortrolig informasjon og vil ikke bli delt med andre. Innsamlet informasjon brukes kun til foreta leveranse, eller til å kontakte deg i forbindelse med eventuelle forespørsler.

Har du gitt oss tillatelse til å sende deg e-post vil vi kun gjøre en sjelden gang når vi har informasjon vi mener er nyttig for deg eller ved spesielle tilbud.

Dersom du ønsker å reservere deg fra ytterligere e-post vil det alltid finnes en link til avmelding i siste mottatte e-post. Du kan også kontakte oss på kundeservice@greenomega.no.

COOKIES

Selger bruker informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er data som blir lagret i din nettleser, som skal gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse ved besøk på vår nettside.

Selger bruker informasjonskapsler for å gi besøkende til vårt nettsted en enklere netthandel. Vi bruker også informasjonskapsler slik at vi kan gjøre våre nettsider enda mer brukervennlige i fremtiden.

Denne informasjonen lagres anonymt i din nettleser.

KONFLIKTLØSING

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.